Sistemos ,, Mano dienynas" privatumo ir slapukų naudojimo politika

I. Bendrosios nuostatos

1. „Mano dienynas“ sistemos privatumo ir slapukų naudojimo politika (toliau – Privatumo ir slapukų naudojimo politika) nustato, kaip „Mano dienynas“ sistemoje renkami, tvarkomi ir saugomi duomenų subjekto (asmenų) (toliau – vartotojas) duomenys.
2. Privatumo politika taikoma visoms „Mano dienyno“ sistemos paslaugoms.
3. Duomenų valdytojai yra mokymo įstaigos ir (arba) savivaldybės, kurios naudojasi UAB „Nacionalinis švietimo centras“ sistemų paslaugomis.
4. Duomenų tvarkytojai – mokymo įstaigos, savivaldybės, kurios naudojasi UAB „Nacionalinis švietimo centras“ sistemų paslaugomis, vartotojai ir UAB „Nacionalinis švietimo centras“.
5. Duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti mokymo įstaigų funkcijų vykdymą, vartotojų bendravimą, informavimą ir sėkmingą identifikavimą.
6. Vartotojų duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu

II. Duomenų tvarkymas

7. „Mano dienynas“ sistemoje renkami ir kaupiami tik tie duomenų subjektų duomenys, kurie reikalingi mokymo įstaigos funkcijoms atlikti arba sėkmingai identifikuoti duomenų subjektą „Mano dienynas“ sistemoje.
8. Duomenų valdytojai priima sprendimus dėl duomenų apie duomenų subjektus rinkimo, tvarkymo, saugojimo ir naikinimo.
Visos paslaugos „Mano dienynas“ sistemoje teikiamos tik registruotiems vartotojams.
9. „Mano dienynas“ sistemoje tvarkomi šie vartotojų duomenys:
9.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų duomenys:
9.1.1. Vardas;
9.1.2. Pavardė;
9.1.3. gyvenamosios vietos adresas;
9.1.4. vaiko gimimo data;
9.1.5. vaiko asmens kodas;
9.1.6. ugdymo kalbos;
9.1.7. specialieji ugdymo poreikiai:
9.1.7.1. dideli;
9.1.7.1. labai dideli;
9.1.8. vaiko gerovės komisijos sprendimas;
9.1.9. gydytojo rekomendacijos;
9.1.10. negalios, sutrikimai.
9.2. Ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų/globėjų duomenys:
9.2.1. vardas;
9.2.2. pavardė;
9.2.3. el. paštas;
9.2.4. slaptažodis;
9.2.5. telefono numeris;
9.2.6. tėvo asmens kodas;
9.2.7. gyvenamosios vietos adresas;
9.2.8. darbovietės pavadinimas;
9.2.9. užimamos pareigos.
9.3. Mokinių duomenys:
9.3.1. vardas;
9.3.2. pavardė;
9.3.3. el. paštas;
9.3.4. slaptažodis;
9.3.5. telefono Nr.;
9.3.6. gimimo data;
9.3.7. mokinio asmens kodas;
9.3.8. klasė;
9.3.9. lytis;
9.3.10. gyvenamosios vietos adresas;
9.3.11. programos kurso kartojimas;
9.3.12. užsienietis;
9.3.13. mokosi namuose 1 mokslo metus ir ilgiau;
9.3.14. patirtų traumų skaičius;
9.3.15. I užsienio kalba;
9.3.16. II užsienio kalba;
9.3.17. III užsienio kalba;
9.3.18. mokosi lotynų kalbos;
9.3.19. gyvena bendrojo lavinimo mokyklų bendrabučiuose, vaikų globos namuose;
9.3.20. gauna nemokamą maitinimą;
9.3.21. dorinis ugdymas (tikyba arba etika);
9.3.22. nemokamo maitinimo kartų kiekis per dieną;
9.3.23. kompleksinių sutrikimų turėjimas;
9.3.24. našlaitis ar/ir likęs be tėvų globos;
9.3.25. sveikatos duomenys:
9.3.26. fizinio ugdymo grupė;
9.3.27. regėjimo aštrumas;
9.3.28. mokymosi stilius;
9.3.29. rizikos veiksniai, gydytojo nurodymai ir rekomendacijos:
9.3.30. ligos kodas;
9.3.31. Pastabos;
9.3.32. duomenys specialiųjų poreikių mokiniams bendrojo lavinimo mokykloms bendrosioms klasėms:
9.4. Mokinių tėvų duomenys:
9.4.1. vardas;
9.4.2. pavardė;
9.4.3. el. paštas;
9.4.4. slaptažodis;
9.4.5. telefono Nr.;
9.4.6. gyvenamosios vietos adresas;
9.4.7. darbovietės pavadinimas;
9.4.8. užimamos pareigos;
9.4.9. gimimo data.
9.4.10. tėvo asmens kodas;
9.5. Pedagogų duomenys:
9.5.1. vardas;
9.5.2. pavardė;
9.5.3. el. paštas;
9.5.6. slaptažodis;
9.5.7. telefono Nr.;
9.5.8. gyvenamosios vietos adresas;
9.5.9. gimimo data.
9.5.10. pedagogo asmens kodas;
9.5.11. Mokymo įstaigos duomenys:
9.5.12. mokymo įstaigos pavadinimas;
9.5.13. mokymo įstaigos el. paštas;
9.5.14. telefono Nr.;
9.5.15. mokymo įstaigos adresas;
9.5.16. mokymo įstaigos kodas;
9.5.17. papildomi ikimokyklinio ugdymo įstaigos duomenys:
9.5.18. ikimokyklinio ugdymo įstaigos tipas:
9.5.18.1. Bendroji;
9.5.18.2. bendroji su spec. grupėmis;
9.5.18.3. bendroji – specializuotoji;
9.5.18.4. specialioji;
9.5.19. ugdymo kalbos.
9.6. Sistemos administratoriaus duomenys:
9.6.1. el. paštas;
9.6.2. slaptažodis;
9.6.3. telefono Nr.;
9.6.4. sistemos administratoriaus asmens kodas;
9.6.5. mokyklos, darželio adresas.
10. Privatumo politikos 9.1.1-9.1.2, 9.2.1-9.2.3, 9.3.1-9.3.2, 9.4.1 – 9.4.3, 9.5.1 – 9.5.3 papunkčiuose nurodyti vartotojų duomenys ir 9.6.1 – 9.6.5 papunkčiuose nurodyti mokymo įstaigos duomenys yra privalomi ir tvarkomi siekiant užtikrinti sėkmingą vartotojo identifikavimą.
11. Kiti Privatumo politikos 9 punkte pateikti vartotojų duomenys nėra privalomi ir tvarkomi konkretaus duomenų valdytojo sprendimu.
12. Vartotojų duomenų įvedimas:
12.1. Už vartotojų duomenų į „Mano dienynas“ sistemą įvedimą atsako mokymo įstaigos ir (arba) savivaldybės administracija.
12.2. Jei mokymo įstaigos negali įvesti duomenų į „Mano dienynas“ sistemą, jų prašymu tai gali atlikti UAB „Nacionalinis švietimo centras“:
12.2.1. Mokymo įstaiga vartotojų duomenis pateikia paslaugų teikimo sutartyje, pasirašytoje tarp mokymo įstaigos ir UAB „Nacionalinis švietimo centras“, nurodytu elektroninio pašto adresu.
12.2.2. Duomenys pateikiami *.xls arba *.xml tipo faile.
12.2.3. Duomenys į „Mano dienynas“ sistemą įkeliami centralizuotai, automatiniu būdu.
13. Pastebėjus netikslius vartotojų duomenis, jie nedelsiant turi būti patikslinami ir pataisomi:
13.1. Mokymo įstaiga, pastebėjusi netikslius vartotojų duomenis privalo nedelsiant juos patikslinti.
13.2. Vartotojas, pastebėjęs netikslius savo duomenis, privalo nedelsiant juos patikslinti. Jei dėl tam tikrų priežasčių vartotojas negali patikslinti duomenų, jis apie tai privalo informuoti mokymo įstaigą, su kuria sieja santykiai ir kuri suteikė teisę naudotis „Mano dienynas“ sistema.
13.3. Mokymo įstaiga gavusi pranešimą iš vartotojo, kad vartotojo duomenys nėra tikslūs, privalo nedelsiant patikslinti vartotojo duomenis.
13.4. Jei mokymo įstaiga negali patikslinti vartotojo duomenų, tai ji turi kreiptis į UAB „Nacionalinis švietimo centras“, kuri savo ruožtu nedelsiant patikslina netikslius vartotojo duomenis.
14. Duomenų saugojimas ir naikinimas:
14.1. Duomenys „Mano dienynas“ sistemoje nėra naudojami ir saugojami ilgiau, nei reikalinga tikslams, kuriems jie buvo skirti.
14.2. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, duomenys perkeliami į elektroninį archyvą.
14.3. Vartotojų duomenys „Mano dienynas“ sistemoje ištrinami kai mokymo įstaiga atsisako ,,Mano dienynas” paslaugų ir nurodo ištrinti duomenis
14.4. Duomenų valdytojo archyve duomenys laikomi Lietuvos įstatymuose nustatytą laikotarpį, kuriam pasibaigus duomenys perduodami į valstybinį archyvą arba sunaikinami.

III. Vartotojų teisių ir duomenų saugos užtikrinimas

15. „Mano dienynas“ sistemoje tvarkomais duomenimis nėra dalijamasi ir jie neatskleidžiami jokiems tretiesiems asmenims be vartotojų sutikimo, išskyrus atvejus, jeigu duomenis reikia atskleisti laikantis teisinių įpareigojimų ar teisminių institucijų sprendimų.
16. UAB „Nacionalinis švietimo centras“ privalo užtikrinti, kad vartotojų duomenys kaupiami ir laikomi saugiai, laikantis Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento ir visų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugą:
16.1. „Mano dienynas“ sistemoje kuriamos ir nuolat atnaujinamos techninės ir organizacinės priemonės ir procedūros tam, kad būtų užtikrintas „Mano dienynas“ sistemos saugumas ir tuo pačiu apsaugoti vartotojų duomenys.
16.2. Nuolat tobulinamas saugumas, siekiant užkirsti kelią nesankcionuotam ar neteisėtam vartotojų duomenų tvarkymui ir atsitiktinei, nesankcionuotai ar neteisėtai prieigai prie vartotojų duomenų, taip pat atsitiktiniam, nesankcionuotam ar neteisėtam vartotojų duomenų naudojimui, tvarkymui, kopijavimui, pakeitimui, perdavimui, praradimui, sunaikinimui ar sugadinimui.
16.3. Vartotojų duomenų saugumo užtikrinamas:
16.3.1. naudojant duomenų šifravimą;
16.3.2. naudojant tik autorizuotą prieigą prie „Mano dienynas“ sistemos;
16.3.3. apribojant prieigą prie vartotojų duomenų pagal „Mano dienynas“ vartotojų teises;
16.3.4. automatiškai atjungiant vartotojus nuo sistemos, kai „Mano dienynas“ sistema nesinaudojama ilgiau kaip 45 minutes.
16.4. „Mano dienynas“ sistemos tarnybinėse stotyse, UAB „Nacionalinis švietimo centras“ darbuotojų, dirbančių su „Mano dienynas“ sistema, kompiuteriuose nuolat veikia apsauga nuo žalingų programų, kuri reguliariai, ne rečiau kaip kartą per dieną yra atnaujinama.
16.5. Prie „Mano dienynas“ sistemos tarnybinių stočių negali prisijungti neautorizuoti asmenys.
16.6. Už patalpų, kuriose yra „Mano dienynas“ sistemos tarnybinės stotys, saugumą atsako UAB „Nacionalinis švietimo centras“ darbuotojai arba kitos įmonės, šias paslaugas teikiančios pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį, darbuotojai.
16.7. UAB “Nacionalinis švietimo centras” savo veikloje vadovaujasi informacijos saugos standarto ISO 270001 nuostatomis, užtikrinančiomis asmens duomenų saugą ir realizuojančiomis Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento IV skyriaus reikalavimus duomenų tvarkytojams.
17. Prieiga prie „Mano dienynas“ sistemos vartotojams suteikiama mokymo įstaigos sprendimu, pasirašius paslaugų teikimo sutartį tarp mokymo įstaigos ir UAB „Nacionalinis švietimo centras“.
18. Mokymo įstaiga turi užtikrinti, kad mokymo įstaigos personalo, kuris turi prieigą prie „Mano dienynas“ sistemos, kompiuteriuose yra įdiegta apsauga nuo žalingų programų, kuri reguliariai yra atnaujinama.
19. Vartotojų prieigos teisės:
19.1. Vartotojai, turintys mokinio prieigos teisę, gali:
19.1.1. peržiūrėti savo duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.3.1 ir 9.3.27 papunkčiuose;
19.1.2. tvarkyti savo duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.3.3 - 9.3.5 ir 9.3.9  papunkčiuose;
19.2. Vartotojai, turintys Tėvų prieigos teisę, gali:
19.2.1. peržiūrėti savo duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.4.1 ir 9.4.9 papunkčiuose;
19.2.2. tvarkyti savo duomenis nurodytus Privatumo politikos 9.4.3 - 9.4.8 papunkčiuose;
19.2.3. peržiūrėti savo vaikų duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.3.1  - 9.3.26 papunkčiuose.
19.2.4. tvarkyti savo vaikų duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.3.3,  9.3.4, 9.3.5 ir 9.3.9 papunkčiuose.
19.3. Vartotojai, turintys mokytojo prieigos teises, gali:
19.3.1. peržiūrėti savo duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.5.1 - 9.5.7  papunkčiuose;
19.3.2. tvarkyti savo duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.5.3 - 9.5.6 papunkčiuose;
19.3.3. peržiūrėti kitų mokytojų duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.5.1 –  9.5.3, 9.5.5 – 9.5.7 papunkčiuose.
19.3.4. peržiūrėti mokomų mokinių duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.3 papunktyje.
19.4. Vartotojai, turintys klasės vadovo prieigos teises, gali:
19.4.1. peržiūrėti savo duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.5.1 - 9.5.7 papunkčiuose;
19.4.2. tvarkyti savo duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.5.3 - 9.5.6 papunkčiuose;
19.4.3. peržiūrėti kitų mokytojų duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.5.1  – 9.5.3, 9.5.5 – 9.5.7 papunkčiuose;
19.4.4. peržiūrėti ir tvarkyti mokinių duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.3 papunktyje, išskyrus 9.3.4 papunktį, ir 9.3.7. papunktį, kurį gali tik peržiūrėti;
19.4.5. peržiūrėti ir tvarkyti mokinių duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.3 papunktyje, išskyrus 9.3.4 papunktį ir 9.3.7 papunktį, kurį gali tik peržiūrėti; peržiūrėti ir tvarkyti tėvų duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.4 punkte.
19.5. Vartotojai, turintys mokymo įstaigos ar sistemos administratoriaus prieigos teises, gali:
19.5.1. peržiūrėti ir tvarkyti savo duomenis, nurodytus atitinkamai privatumo politikos 9.6.7  papunkte;
19.5.2. peržiūrėti ir tvarkyti mokinių duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.3 punkte, išskyrus 9.3.4 punktą;
19.5.3. peržiūrėti ir tvarkyti tėvų duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.4 punkte, išskyrus 9.4.4 punktą;
19.5.4. peržiūrėti ir tvarkyti mokytojų duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.5 punkte, išskyrus 9.5.4 punktą.
20. Vartotojams prieiga panaikinama pasibaigus santykiams ar juos nutraukus su įstaiga, kuri suteikė prieigą prie „Mano dienynas“ sistemos. Tuo atveju prieigą panaikina ir vartotoją ištrina pati įstaiga. 
21. Vartotojas turi teisę savarankiškai atjungti savo prieigą nuo sistemos. 
22. Už „Mano dienynas“ sistemos ir vartotojų duomenų atsarginių kopijų darymą atsako UAB „Nacionalinis švietimo centras“ arba kita įmonė, šias paslaugas teikianti pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį. Kiekvieną dieną daromos atsarginės dieninės „Mano dienynas“ sistemos ir jos duomenų bazių kopijos, kurios saugomos ne mažiau kaip 30 dienų nuo jos padarymo dienos.
23. Už Mano dienynas“ sistemos ir vartotojų duomenų atkūrimą iš atsarginių duomenų kopijų atsako UAB „Nacionalinis švietimo centras“ arba kita įmonė, šias paslaugas teikianti pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį.
24. „Mano dienynas“ sistemos saugos priemonės negali apsaugoti vartotojų duomenų nuo mokymo įstaigos personalo ar kitų vartotojų veiksmų, kurie gali atskleisti vartotojų duomenis, pavyzdžiui, netinkamai apsaugota darbo vieta, asmens duomenys atspausdinami ir laikomi visiems matomoje vietoje ir pan.
25. Saugos priemonės neatleidžia vartotojų nuo pareigos imtis atitinkamų priemonių, kad būtų užtikrintas vartotojų duomenų saugumas, ypatingai vengiant pateikti akivaizdžius vartotojo identifikavimo vardus, slaptažodžius, reguliariai keičiant slaptažodį ir neatskleidžiant savo vartotojo slaptažodžio ar nesuteikiant kitiems asmenims prieigos prie savo naudotojo paskyros ir savo asmens duomenų.
26. Įvykus saugumo incidentui, mokymo įstaigos ir UAB „Nacionalinis švietimo centras“ turi imtis veiksmų, kad būtų likviduotos saugumo spragos ir būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas.

IV. Slapukų valdymas bei pašalinimas

27. Visus slapukus, esančius įrenginyje, galima ištrinti ar nustatyti, kad interneto naršyklės neleistų įdiegti slapukų. Tačiau jei yra pakeičiami nustatymai, tokiu atveju gali tekti rankiniu būdu įvesti savo pageidaujamus nustatymus kaskart apsilankius interneto svetainėje. Be to, kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti. 
28. Norint daugiau sužinoti, kaip reikia valdyti slapukus, galima apsilankyti naudojamose naršyklių svetainėse:
„Firefox“ - https://support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20valdymas
„Chrome“ - https://support.google.com/chromebook/answer/95647?hl=lt
„Internet Explorer 10-11“ -    http://windows.microsoft.com/lt-lt/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
29. Duomenų Tvarkytojas UAB „Nacionalinis švietimo centras“ informuoja, kad jeigu slapukai bus pašalinti, nebus galima užtikrinti, jog „Mano dienynas“ sistemos interneto svetainė veiks tinkamai. Kai kurios svetainės funkcijos gali būti prarastos, be to, slapukų pašalinimas nereiškia, jog tuo pačiu bus pašalinta ir reklama. Tai reiškia, kad reklamos daugiau nebus pritaikomos prie vartotojų interesų.
30. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti internete http://www.aboutcookies.org/.

V. Sistemos ,,Mano dienynas” naudojami slapukai

31. Sistemos ,,Mano dienynas” naudojami slapukai: 

Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas
Tinklapio naudojami slapukai
PHPSESSID PHP sesijos slapukas, būtinas svetainės veikimui Sesijos pradžioje Iki sesijos pabaigos
activesMenuBlocks Saugoma vartotojų atidarytų meniu skilčių informacija, kad vartotojas prisijungus būtų grąžintas į paskutinę kurioje buvo Sesijos pradžioje 1 metai
cookieconsent_dismissed Slapukų politikos parodymo ir sutikimo fakto fiksavimas Sesijos pradžioje 1 metai
hidedTooltips Saugomas vartotojo pasirinkimas paslėpti ar rodyti pagalbos informaciją. Sesijos pradžioje 1 metai
ibbid Vartotojų nukreipimo pagal žiniajuostę fakto fiksavimo slapukas. Sesijos pradžioje 1 metai
Google analytics slapukai
_gat Šis slapukas naudojamas siekiant riboti užklausų dažnumą Sesijos pradžioje 1 metai
_utmb Google analytics, apsilankymų, sesijų fiksavimas Sesijos pradžioje 2 metai
_utmc Google analytics, veikia kartu su utmb fiksuojant sesijų dažnį Sesijos pradžioje Iki sesijos pabaigos
__utmt Google analytics, sesijų dažnumo (skaičiavimo) ribojimas Sesijos pradžioje 10 min.
__utmv Google analytics, sesijų istorija Sesijos pradžioje 2 metai
__utmz Google analytics. Lankymo duomenys Sesijos pradžioje 6 mėn.
Google ad manager
CM Tikrina ar vartotojo naršyklė palaiko cookies Sesijos pradžioje Iki sesijos pabaigos
TPC Tikrina ar vartotojo naršyklė palaiko trečiųjų šalių cookies Sesijos pradžioje 14 dienų
C Tikrina ar vartotojo svetainė palaiko cookies Sesijos pradžioje 60 dienų
EBFCD20552025 Nustato ribas reikalingas reklaminiam skydeliui. Sesijos pradžioje 7 dienos
cid Skelbimų rodymas optimizuojamas atsižvelgiant į bendrą vartotojo judėjimą ir įvairius reklamuotojų pasiūlymus, kad būtų rodomi vartotojo skelbimai. Sesijos pradžioje 60 dienų
_cfdfuid skaityti nuorodoje Sesijos pradžioje 5 metai
Pll_language Naudotojas vartotojo tinklapio kalbos nustatymui Sesijos pradžioje 1 metai
_gid naudojamas siekiant atskirti vartotojus Sesijos pradžioje 24 valandos
euconsent Naudojamas siekiant atskirti vartotojus, kurie sutiko su reklamos privatumo politika Sesijos pradžioje 1 metai
Limitatorlnformer_Engine_dbofv, Limitatorlnformer_Engine_dbofp Fiksuojamas duomenų bazės unikalių identifikatorių kiekis Sesijos pradžioje 1 metai
lastCalcT1, lastCalcT2, lastCalcT Identifikuojama ar reikalinga sutikrinti vartotojo slapukus su esamais duomenų bazėje Sesijos pradžioje -
adnKeyTargetld Identifikuojamas unikalus vartotojas Sesijos pradžioje -
_plantrack Registruojamas unikalus ID, identifikuojantis grįžtančio vartotojo įrenginį. Jis yra naudojamas tikslinei reklamai atsižvelgiant į vartotojo veiksmus. Sesijos pradžioje 1 metai
cX_G Sesijos pradžioje 1 metai
cX_P Sesijos pradžioje 1 metai
cX-S Sesijos pradžioje 1 metai

32. Trečiųjų asmenų slapukai – kai kurie skelbimai, kuriuos vartotojas mato sistemoje "Mano dienynas”, yra pateikti kitų ūkio subjektų. Kai kurie iš šių subjektų naudoja savo pačių slapukus analizuodami, kiek žmonių matė konkretų skelbimą ar turinį, arba kiek žmonių matė jį daugiau negu vieną kartą. Tokius slapukus kuriančios bendrovės taiko savo parengtas politikas ir sistema ,,Mano dienynas”  neturi jokios įtakos tokių slapukų kūrimui ar jų saugojimui. Rekomenduojame vartotojams atskirai pasidomėti tų bendrovių privatumo ar slapukų politika, kuri patalpinta jų interneto tinklalapiuose:
1. Adform – http://site.adform.com/privacy-policy/en/
2. DistrictM– https://districtm.net/en/page/platforms-data-and-privacy-policy/  
3. Google – https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/

IV. Baigiamosios nuostatos

27. Sistemos „Mano dienynas“ administracija turi teisę sistemos vartotojo aplinkoje įkelti UAB „Nacionalinis švietimo centras“ rėmėjų informaciją, nepažeidžiančią visuotinai priimtų etikos normų ir netrukdančią sistemos vartotojų darbui.
28. Vartotojai dėl vartotojų duomenų rinkimo, saugojimo ir tvarkymo turi tiesiogiai kreiptis į mokymo įstaigą, su kuria sieja santykiai ir kuri suteikė teisę naudotis „Mano dienynas“ sistema.
29. UAB „Nacionalinis švietimo centras“ nevykdo vartotojų mokymų, nebent tai būtų numatyta paslaugų teikimo sutartyje, pasirašytoje tarp mokymo įstaigos ir UAB „Nacionalinis švietimo centras“.
30. UAB „Nacionalinis švietimo centras“ turi teisę pakeisti ir atnaujinti šią Privatumo ir slapukų naudojimo politiką.
31. Šios Privatumo ir slapukų taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Duomenų Tvarkytojas UAB „Nacionalinis švietimo centras“ atnaujinęs Privatumo ir slapukų politiką, pasilieka teisę informuoti apie esminius pakeitimus paskelbiant pranešimą „Mano dienynas“ sistemos internetinėje svetainėje. Jei po praneštų pakeitimų vartotojai prisijungia ir toliau naudojasi teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad vartotojai sutinka su naujais reikalavimais nurodytais pranešime
32. Kontaktinė informacija klausimams susijusiems su asmens duomenų valdymu / tvarkymu ir duomenų subjekto teisių realizavimu - el. paštas bdar@nasc.lt