Paslaugų pirkimo “Mano dienynas” sistemoje taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. PPaslaugų pirkimo „Mano dienynas“ sistemoje taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant paslaugas elektroninio dienyno „Mano dienynas“ sistemoje (toliau – Sistema).
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į poreikius bei į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui apsiperkant Sistemoje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti Sistemoje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; 1.3.3. juridiniai asmenys; 1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma elektronine forma. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Sistemoje pasirenka PREMIUM paslaugą ir paspaudžia mygtuką „Apmokėjimas“.
1.5. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Sistemos duomenų bazėje.
2. Paslaugos įsigijimas, kaina, atsiskaitymo tvarka
2.1. Sistemoje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
2.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Užsakyti“ ir sumoka už paslaugą.
2.3. PREMIUM paslaugos kainos Sistemoje nurodomos eurais, įskaitant PVM.
2.4. Pirkėjas gali atsiskaityti už paslaugą visais užsakymo informacijoje nurodytais būdais.
3. Paslaugos teikimas, nutraukimas, pinigų grąžinimas
3.1. Paslauga pradedama teikti iškart po apmokėjimo, automatiškai.
3.2. Paslauga galioja visiems šeimos nariams.
3.3. Pinigai už įsigytą PREMIUM metinį paketą gali būti grąžinami tik išskirtiniais atvejais. Dėl pinigų grąžinimo reiktų kreiptis el. paštu pagalba@manodienynas.lt nurodant visa su mokėjimu susijusią informaciją ir priežastį.
3.4. Užsisakius PREMIUM paslaugą prenumeratos būdu, jos atsisakyti galima užsakymo lange paspaudus mygtuką „Atsisakyti“.

4. Asmens duomenų apsauga

4.1. Užsisakyti PREMIUM paslaugą Pirkėjas gali prisijungęs prie Sistemos.
4.2. Pirkėjas, užsakydamas paslaugą, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti paslaugų užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, mokėjimo kortelės numerį.
4.3. Patvirtindamas, kad su Taisyklėmis sutinka Pirkėjas taip pat sutinka, jog jo pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi Sistemoje, Pardavėjo veiklos analizės tikslais.
4.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi Pardavėjo Sistemoje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kuriais bus informuojama apie paslaugos užsakymą, atsisakymo galimybes.
4.5. Pirkėjas, prisijungęs prie Sistemos ir užsakydamas PREMIUM paslaugą, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

5. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Sistemos Taisyklėse ir kitose Sistemos informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti PREMIUM paslaugos tik tuo atveju, jei ji užsakyta prenumeratos būdu.
5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
5.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
5.5. Pirkėjas, naudodamasis PREMIUM paslauga, sutinka su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis PREMIUM paslauga.
6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo PREMIUM paslaugos darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis PREMIUM paslauga arba, išskirtiniais atvejais, panaikinti Pirkėjo registraciją.
6.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Sistemoje, Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

7.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą.
7.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Sistemos PREMIUM paslauga.
7.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Sistemos teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Sistemos naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
7.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į nurodytą pareigą, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis.
7.5. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

8. Rinkodara ir informacija

8.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Sistemoje įvairias akcijas susijusias su PREMIUM paslauga.
8.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t. y. nuo jų atlikimo momento.
8.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
8.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Sistemos skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroniniu paštu.
8.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų ar nustatymų.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais.
9.2. Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos norminių aktų nustatyta tvarka.